USLOVI

Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje sve dogovorene, redovne časove gitare, da Učeniku obezbedi uslove u kojima može da prati nastavu i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. Škola gitare je takođe obavezna da Učeniku obezbedi note, odnosno tablature, primerene nivou znanja Učenika.

Učenik je obavezan da dolazi u dogovorenom terminu, da ponese svoju gitaru, note i trzalicu, da se pridržava školskog programa i da ne ometa rad na časovima. Dolazak na čas može biti najranije 10 minuta pre, a najkasnije tačno u dogovoreno vreme.

Tokom meseca imamo 4 redovna termina grupne nastave, odnosno 4 dvočasa u trajanju od po 90 minuta, odnosno 4 termina individualne nastave u trajanju od po 45 minuta.

Učenik dolazi uvek u svom terminu, odnosno terminima, a termini se mogu razlikovati u A i B nedelji (zbog promene smene). Tokom meseca je moguće zameniti samo jedan termin – bez obzira na broj izostanaka, može se nadoknaditi samo jedan dvočas u drugom terminu, odnosno lokaciji, uz prethodni dogovor. Dogovoreni termin nadoknade nije moguće menjati i nedolazak na dogovorenu nadoknadu se tretira kao nadoknađen čas. Svi termini se mogu iskoristiti samo u tekućem mesecu. Izuzetno, može se preneti jedan termin na sledeći mesec, ali onda nema mogućnosti za drugu nadoknadu u istom mesecu.

Nedolazak, kao i vanredni dolazak je obavezno najaviti porukom najkasnije 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak.

Mesečna članarina za grupnu nastavu, sa popustom iznosi 3.200 dinara, fiksna je, bez obzira na broj dolazaka i uplaćuje se unapred za tekući mesec, najkasnije do 10. u mesecu. Za uplate od 11. u mesecu, iznos bez popusta je 3.600 dinara. Za drugog člana porodice mesečna članarina je 2.000 dinara. Za individualnu nastavu članarina je 6.400 dinara, za uplate početkom meseca. Cena jednog individualnog časa u trajanju od 45 minuta iznosi 2.000.

Članarina se redukuje samo prvog meseca, novom Učeniku koji nije počeo da pohađa nastavu od prvog časa.

Učenik može, ako želi ili mora, da preskoči jedan mesec tokom godine i u tom slučaju plaća pola članarine. U slučaju neplaćanja, Učenik ima pravo na nastavak školovanja od jula ili od septembra meseca.

Škola gitare zadržava pravo promene termina tokom godine, kao i otkazivanja časa u slučaju nedovoljnog broja đaka. Ukoliko Škola gitare otkaže redovan termin, ili ako zbog praznika neki od redovnih časova nije održan, Učenik ima pravo na nadoknadu u nekom drugom terminu / lokaciji (ne važi za 5.termin). Ako u mesecu ima 5 termina, to ne menja iznos članarine, ali Škola gitare zadržava pravo da 5. termin iskoristi za održavanje javnog časa, koncerta, probe pred nastup ili da u njega uputi đake koji imaju pravo na nadoknadu. 5. termin se ne nadoknađuje.

Časovima gitare mogu, pored nastavnika, prisustvovati samo učenici, dok su javni časovi i koncerti otvoreni za sve.

U slučaju prekida ili odustajanja od pohađanja nastave, obavezno je to najaviti pre prvog termina u mesecu, u suprotnom Učenik ima obavezu plaćanja članarine za taj mesec.

Učenika koji ne poštuje navedene uslove, kao i Učenika koji se ne uklapa u koncept grupnih časova, Škola gitare može da isključi sa nastave.

Svi navedeni uslovi važe od momenta prijave, pa do 1. jula, kada organizujemo Letnju školu gitare i gitarski kamp, za šta se posebno prijavljuje, odnosno do momenta eventualnog prekida ili odustajanja Učenika.

Call Now Button064/2129-765