O PRIPREMNOJ NASTAVI Pripremni časovi služe da Učeniku obezbede nesmetano praćenje grupne nastave. Tokom pripreme, koja traje u proseku 4 dolaska (u zavisnosti od polaznika nekad manje, nekad više), Učenik bi trebalo da nauči da drži gitaru pravilno, osnove tehnike desne i leve ruke, snalaženje u čitanju gitarskih tabova, akorada, kao i pojednostavljeno čitanje notnog zapisa. Dinamika časova je 1 termin nedeljno, s tim što je moguće dogovoriti i dva termina, jedan živi i jedan online i time ubrzati pripremu. Trajanje časa zavisi od broja đaka – od individualanog časa koji traje 30, do časa za grupu od pet i više đaka, koji traje 90 minuta. Trajanje pripremnog časa ne utiče na cenu. Lokacije pripremnih časova su: Terazije 26, Kestenova 6 i Online platforma. OBAVEZE ŠKOLE Škola gitare Starčević se obavezuje da realizuje svaki dogovoreni pripremni termin, da Učeniku obezbedi uslove u kojima može da prati nastavu i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. OBAVEZE UČENIKA / RODITELJA Učenik je obavezan da dolazi tačno u dogovorenom terminu, da ponese svoju gitaru ako je ima, da se pridržava školskog programa i da ne ometa rad na časovima. Obaveza roditelja / staratelja maloletnog Učenika, je da ga dovede u dogovoreno vreme, odnosno da dođe po njega 5 minuta pre kraja časa. Takođe, obavezno je najaviti nedolazak najmanje 3 sata pred čas. Nenajavljen ili kasno najavljen izostanak se tretira kao dolazak. CENA PRIPREMNE NASTAVE Tokom pripremnog perioda, postoji opcija plaćanja po času 1.000 dinara, ili plaćanje 4 časa unapred, kada 1 čas dajemo gratis - dakle 3.000 umesto 4.000. Ova 4 časa se moraju iskoristiti najdalje u roku od mesec dana. U slučaju da Učenik zavrči sa pripremnom nastavom pre 4.termina, preostali iznos se računa kao unapred uplaćen deo članarine na redovnoj nastavi. Nakon pripremnog perioda obavljamo upis u školu, i od tada do momenta ispisa, članarina je fiksna, i iznosi 3.500 za živu (samo za keš uplate), odnosno 3.200 za online grupnu nastavu (za online nastavu uplate idu na račun). Za drugog člana porodice, u grupnoj nastavi, dajemo popust i tokom pripremne i kasnije tokom redovne nastave. Članarina se redukuje na redovnoj samo prvog meseca, novom Učeniku koji nije počeo da pohađa nastavu od prvog časa. U slučaju najavljenog izostanka, moguće je uraditi nadoknadu, uz prethodni dogovor. Nadoknada se može obaviti u nekom od postojećih redovnih termina ili u posebnom, individualnom terminu, kada je trajanje časa 30 minuta. Nadoknada je takođe moguća i na online platformi. Škola gitare zadržava pravo promene termina, kao i skraćivanja časa u slučaju nedovoljnog broja đaka. Časovima gitare mogu, pored nastavnika, prisustvovati samo učenici, dok su javni časovi i koncerti otvoreni za sve. Učenika koji se zbog eventualnih specifičnosti ne uklapa u koncept grupnih časova, Škola gitare može da uputi na individualnu nastavu.
Call Now Button064/2129-765